OBCHODNÍ  PODMÍNKY

I. způsob dodání:        Vlastní odběr, profi balík - dobírka, obchodní balík, přepravní služba PPL.

II. doba plnění:            Doba plnění se stanoví dohodou v hospodářské smlouvě. Prodávající má právo dřívějších dodávek.

III. místo plnění:          Ze skladu prodávajícího, pokud není v objednávce určeno jinak.

IV. cena plnění:           Cena plnění se stanovuje podle platných ceníků nebo dohodou v hospodářské smlouvě.

V. platební podmínky: 1. Kupní cenu, balení, dopravu a případné pojištění zaplatí kupující jedním z těchto způsobů :
                                      a) složením celé smluvně dohodnuté kupní ceny v hotovosti nebo na účet prodávajícího, a to zejména                                           u zboží s potiskem a větších odběrů zboží. (vystavení zálohové faktury ve výši 100% ceny).
                                      b) převodním příkazem kupujícího na účet prodávajícího splatným nejpozději do 15 dnů.
                                     2. Kupující zaregistrovaný jako plátce DPH uvede vždy své DIČ v záhlaví své objednávky.
                                     3. Zadržení nebo krácení platby za dodané zboží z důvodu protipohledávky není přípustné.

VI. Vady plnění a reklamace:
                                     1. Pokud kupující ve stanoveném termínu neuhradí cenu zboží, je v prodlení.
                                     2. Je-li kupující v prodlení s plněním svého závazku, a to i jen v jeho části, zaplatí úrokovou sazbu ve
                                         výši 1% z dluhu za každý i jen započatý den prodlení.

                                     3. Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout co nejdříve po jeho převzetí a uplatnit případné vady
                                         tohoto zboží nejpozději však do 7 dnů po jeho dodávce. V případě, že zboží má vady oproti sjedna-
                                         nému provedení, musí prodávající vady odstranit opravou, náhradním plněním nebo jiným způ-
                                         sobem podle dohody s kupujícím, a to nejpozději do 60 dnů po oznámení reklamace. Další nároky,
                                         zejména nároky na úhradu nepřímých a následných škod jsou z odpovědností za vady vyloučeny.

                                     4. Odpovědnost prodávajícího za vady zboží se řídí ustanoveními obchodního a občanského zákoníku.
                                         Této odpovědnosti se prodávající zprostí, neuplatní-li kupující vady zboží bez zbytečného odkladu
                                         po době, kdy mohl při vynaložení odborné péče tyto vady zjistit.

                                     5. Okamžikem převzetí zboží nebo jeho předáním veřejnému dopravci přechází riziko ztráty, zničení
                                         nebo poškození z prodávajícího na kupujícího.
                                         Škoda na zboží vzniklá později nemá vliv na povinnost kupujícího zaplatit smluvenou kupní cenu.

                                     6. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží později, než určuje § 443 obchodního zákoníku, tj. teprve
                                         úplným zaplacením kupní ceny.

VII. Další podmínky:      1. Prodávající neodpovídá za zpoždění nebo nemožnost plnění v důsledku vyšší moci (zejm. požár,
                                          stávka, zákonné omezení dovozu a vývozu apod.)
                                          Prodávající je v takovém případě, pokud překážku plnění zná, povinen informovat kupujícího a má
                                          právo buď prodloužit dodací lhůtu nebo od smlouvy odstoupit, a to bez odpovědnosti za eventuální
                                          škodu vzniklou kupujícímu z nesplnění smlouvy.
                                          V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající kupujícímu již případně zaplacenou zálohu.

                                      2. Pro právní vztahy neupravené těmito obecnými dodacími podmínkami platí příslušná ustanovení
                                          obchodního a občanského zákoníku ve znění platném v ČR.

                                      3. Tyto všeobecné dodací podmínky tvoří nedělitelnou součást kupní smlouvy. Všechny odstavce
                                          a body těchto podmínek jsou platné, pokud je konkrétní znění smlouvy neupravuje jinak.

                                      4. Rozdíl mezi objednaným a dodaným množstvím, může být v toleranci +/- 10%, pokud není
                                          dohodnuto předem jinak.

                                      5. Rozměrová tolerance výrobku (před a po tisku), vychází ze srážlivosti užitého textilního materiálu
                                          a je pro používané technologie tisku v rozmezí +/- 5% (v obou směrech - osnova / útek).

                                      6. Nebyla-li uzavřena hospodářská smlouva, nahrazuje ji závazná objednávka. V takovém případě
                                          považujeme výše uvedená ustanovení jako akceptovaná, tzn. závazná pro obě strany.